Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

CrossiBlogi Racing Oy
Y: 2436643-7

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Petri Niemelä (petri@crossiblogi.fi)

3. REKISTERIN NIMI

tulosarkisto.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito sekä käyttäjän suostumukseen perustuva käsittely.

Palvelu on kuluttajille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka tiettyjä osia käyttääkseen kuluttajan on rekisteröidyttävä. Rekisteröityessään kuluttajan sähköpostista tulee kuluttajan käyttäjätunnus palveluun. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat CrossiBlogi Racing Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa rekisteröinnin yhteydessä, on CrossiBlogi Racing Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti.

Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin milloin tahansa asiakassuhteen aikana ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja, jotka on jaettu pakollisiin kerättäviin tietoihin sekä vapaaehtoisiin tietoihin.

Rekisteröidyltä käyttäjältä kerättävät pakolliset tiedot:
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana
 • Rekisteröidyltä käyttäjältä kerättävät vapaaehtoiset tiedot
 • Sukupuoli
 • Paikkakunta
 • ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Tulostietoihin kilpailijoista kerättävät tiedot
 • Nimi
 • Kilpailijanumero
 • Kilpailu
 • Kilpaluokka
 • Kerho
 • Tiimi / Sponsori
 • Pyörän merkki ja malli
 • Erä- ja kilpailukohtaiset tulostiedot
 • Syntymävuosi

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Käyttäjän itsensä rekisteröinnissä tai myöhemmin antamat tiedot, tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmien välittämät osallistujatiedot, sekä kilpailuiden ajanottotiedoista kerätyt tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET EU:N ULKOPUOLELLE

Ei luovuteta eikä siirretä.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä